Standardside

 Generalforsamling  Bjerringbro d 16/10/2011

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller: Tonny, - som konstaterer generalforsamlingen er indvarslet efter reglerne.

 

2.Formandens beretning:    Alfred bød velkommen til generalforsamlingen til de ca. 15 fremmødte medlemmer.

– Bestyrelsen har fået 2 nye medlemmer, sekretæren Lene  og kassereren Jens.

 – Den 16 april var der specialklubmøde sammen med ægudstillingen i Silkeborg, her deltog Alfred, Ingvard og Laurids. Her startede Willy med at rose opstillingen til LU 2010 i Herning, som stort set blev klaret på 1 dag. – der blev talt op indsætning af dyr til LU, og bemærket af en stor specialklub som Wyandotklubben ikke kan stille med indsættere selv, men må have andre til det. – Sussexklubben havde et spørgsmål ang. medlemskab i specialklub og hovedforening, da de havde afvist et medlemskab hvis man ikke var medlem af hovedforeningen.

-  28 maj var der Repræsentantskabsmøde på Sjælland, hvor Alfred deltog. – Igen præsenterede hovedforeningen et underskud, i år på 84.000 kr. Der blev vedtaget at alle specialklubber og lokalklubber skal betale 250 kr. for at dække udgifterne til de nye dommeraspiranter. Per Moeskjær og Joan Jørgensen ønskede ikke genvalg. – valgt blev Lard Moos og Peder Pedersen. – Som supp. blev valgt Jytte Rosenkrans og Marianne Vedel.

– 20 August var der foreningsledermøde i Hundslund. - Her blev der efter en introduktion af Willy lavet gruppearbejde, hvor 5 forskellige ting blev drøftet. 1) Visioner for DFfR, 2) Hjemmeside og blad, 3) Samarbejdspartnere, 4) Landsudstillingen, 5) PR og presse. – Der var en livlig debat i grupperne, men desværre ikke helt så lang tid som man kunne ønske sig.

Desværre har man været nødsaget til at afskedige Kirsten på kontoret i Holstebro, pga økonomien.

Hjemmesiden har nu været i gang i nogen tid og har haft over 25.000 besøgende, Det er et rigtig godt aktiv for at udbrede racen.

Alfred er nu også aktiv på Dansk Fjerkræ Forum, hvor der er et potentiale for at hverve flere medlemmer til Australorpsklubben.

Bladet er udkommet i maj og i oktober, og der efterlyses flere artikler og billeder fra medlemmerne.

Der er ikke blevet afhold hønsedag i år, da det ikke ser ud til at der er opbakning fra medlemmernes side.

  

3.  Regnskabet blev fremlagt af kassereren Jens. -  Regnskabet er revideret, og balancerer. -  7 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for 2011. - Regnskabet godkendes. - Forslag om kontingentforhøjelse vedtages enstemmigt. - Alm. Medlem 150 kr. – fam.medlemsskab 225 kr. – junior 75 kr.

 

4.  Ingen indkomne forslag.

 5.  Arbejdsplan for det næste år, herunder fastsættelse af tidspunkt for næste generalforsamling: Alfred opfordrer til at tilmelde mange australorps til LU.

- Det blev igen diskuteret om der skal afholdes en hønsedag i 2012, konklusionen bliver at der er ikke nok interesse for dette tiltag.

– Fastlægges at Specialudstillingen i 2012 bliver i Bjerringbro d 21/10, og her afholdes også næste generalforsamling.

– Alfred gør opmærksom på at næste års LU bliver flyttet til januar 2013 (sammen med Duerne i Fredericia).

- Hans Peter melder fra som indsætter pga arbejde. – Kaj melder sig i stedet.

- Ingvard foreslår at man kan lave kåring af en klubmester, ved en sammentælling af pointkort fra årets udstillinger. Der blev ikke truffet en beslutning ang dette.

6.  Valg til bestyrelse: - På valg er Ingvard Aaby (modtager genvalg) – Laurids Pedersen (ønsker ikke genvalg)- Alfred Kirk (modtager genvalg).

- forslag til valg Hans Peter Ingvartsen .- bliver valgt.

7.  Valg af bestyrelsessuppleanter: Genvalg af supp.

8.  Valg af 1 revisor: Kaj Pedersen

9.  Valg af revisorsuppleant: Genvalg

10.  Forslag af dommere til LU 2012: Evan Andersen Dværg/stor. – Lene Petersen. – Gunilla Ottergren.

11.  Evt.: Jens gør opmærksom på at der er mange henvendelser fra købere, som ikke altid forstår at man ikke altid har noget til salg. – Der skal gøres opmærksom på dette på hjemmesidens opdrætterliste.

– Tonny tilbyder at trykke medlemsbladet, kan gøre det for ca den halve pris af hvad det koster i dag. – Det vedtages.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

 

På bestyrelsen vegne

Lene

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:36

det er store

13.11 | 15:36

er det i stor eller dværg du søger

12.11 | 08:48

Hej
Jeg vil gerne købe 1,6 Blå australorps fra i år

06.11 | 07:54

Ps, nok så relevant... På Sjælland 😊